Procesledelse i kompleksitet (PKU 2)

Gå forrest i komplekse forandringsprocesser.

 

Bliv frontløber inden for professionel facilitering af komplekse forandrings- og udviklingsprocesser.

Tag en overbygning på Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1 el. lign. kursus fra anden udbyder) og byg videre på dine evner som procesfacilitator med afsæt i nyeste teorier inden for kompleksitetsteori, transformativ læring, dialogisk forandring, og innovativ procesdesign. På dette forløb kan du som erfaren facilitator lære de nyeste metoder og tilgange, der gør dig i stand til at navigere i kompleksitet og uforudsigelige arenaer. Bliv en strategisk sparringspartner og designer af forandringsforløb på tværs af brancher, og lær at handle og skabe resultater i spændingsfeltet mellem den ønskede udvikling og de ofte komplekse og paradoksale udfordringer, som moderne medarbejdere oplever.

På kurset arbejder du med:
 • Et bredt udsnit af de nyeste forandringsteorier og dialogiske procesværktøjer
 • En dybere forståelse af moderne organisationsteoretiske perspektiver såsom kompleksitet, transformativ læring, dialogisk forandringsledelse og paradoksledelse
 • Design, gennemførelse og opfølgning på unikke forandringsprocesser i alle typer organisationer på tværs af brancher
 • Træning og feedback på din egne positions- og rollebevidsthed som procesleder i uvisse situationer
 • Sparring, feedback og teoretiske perspektiver på procesarbejdet i egen kontekst
 • Individuel og kollektiv aktionslæring som metode.
Hvem deltager?
Uddannelsen er målrettet erfarne konsulenter, HR-partnere, direktionssekretærer, ledere og projektledere, der ønsker at styrke deres faglige profil som proceskonsulenter.

Uddannelsen er særdeles relevant for:
 • Den erfarne konsulent, der er tryg i diverse proces- og faciliteringsopgaver, men som ønsker at videreudvikle sig
 • Ledere i alle sektorer, der vil videreudvikle deres profil som facilitator, forandrings- og procesleder
 • Projektledere, som arbejder med meget komplekse projekter og har behov for at kunne stå forrest med gennemslagskraft og de bedste dialogiske evner.
Krav for deltagelse
For at kunne deltage på Procesledelse i kompleksitet er det en forudsætning, at du tidligere har gennemført Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1) eller en tilsvarende uddannelse. Er du i tvivl om, hvorvidt du er klædt på til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os.

Uddannelsen kræver, at du løbende formulerer ambitiøse mål for din læring, at du er klar til at investere noget af dig selv og give og modtage konstruktiv feedback og sparring.

Prisen dækker

Før kurset
 • En times læringssamtale om egne mål og udvikling af eget udviklingsprojekt (ved fremmøde el. telefonisk)
 • Tilbud om deltagelse i 2-timers workshop om læring (gratis tilvalg).
Under kurset
 • 14 undervisningsdage, fordelt på 7 moduler hvoraf modul 5 er et internat
 • Forplejning
 • Kursusmateriale, grundbog udleveres: Procesledelse i kompleksitet, Solsø og Thorup 2015).
Efter kurset
Uddannelsesbevis, mulighed for certificeringsbevis, hvis man i forvejen har taget Proceskonsulentuddannelsen.

Dit og din organisations udbytte

 • Styrket evne til at navigere i kompleksitet og uforudsigelige arenaer
 • Indsigt i de nyeste procesteorier og –værktøjer
 • En dybere forståelse af moderne organisationsteoretiske perspektiver såsom kompleksitet, transformativ læring og dialogisk forandringsledelse
 • Redskaber til at designe, gennemføre og følge op på unikke forandringsprocesser på tværs af brancher
 • Kompetence til at skabe udvikling og læring med afsæt i praksisudfordringer, som de manifesterer sig i en ofte kompleks hverdag
 • Øget refleksivitet og sikkerhed i turbulente processer
 • Evne til at skabe resultater og udvikling gennem involvering, dyb procesforståelse og kvalificeret in-the-moment facilitering
  Artistisk arbejde med dine procesværktøjer og proceslederrollen
 • Udviklingsforløb med fokus på din personlige performance og gennemslagskraft
 • Løbende faglig sparring og deltagelse i netværk
 • En kompetent designer af interne processer, temadage og udviklingsforløb
 • En strategisk sparringspartner på forandringsforløb på alle niveauer og på tværs af organisationer og brancher
 • En stærk proceskonsulent med selvindsigt og nye handlemuligheder i komplekse og paradoksale kontekster
 • En værdiskabende og nytænkende inspirator i relation til strategiske forandringer med styrket fokus på resultater gennem samarbejde og dialog mellem faggrupper og ledelse
 • Inhouse-kompetence til at understøttelse, teams, afdelinger og gruppers læring og udvikling i relation til opgaver, mål og resultater.

 

Kursusmoduler

Gennem 7 intensive undervisningsmoduler (i alt 14 dage) arbejdes der med inspiration fra de nyeste teorier, toneangivende procesmiljøer og gæsteforelæsere. Al undervisning relateres til praksis gennem kritisk refleksion samt gennem individuel og kollektiv aktionslæring med sigte på at udvikle nye forståelser, og handlemuligheder. Kurset er designet med afsæt i transformative læringsprocesser, processer der styrker deltagernes kapacitet til at ændre sig i relation til kontekster og forandringer i en kompleks hverdag. På forløbet oprettes netværksgrupper for at styrke indlæring og refleksivitet. Mellem hvert modul mødes netværksgrupperne én gang, hvor der arbejdes med hjemmeopgaver og forberedelse af cases til de efterfølgende moduler. Når du har gennemført samtlige moduler af uddannelsen modtager du et uddannelsesbevis, som viser, at du har taget overbygningen Procesledelse i kompleksitet. Gennem individuelle interviews inden modulet, indledes arbejdet med dit individuelle udviklingsforløb og dit eget narrativ som procesleder, vi undersøger dine næste skridt og de mulighedsrum, der er for personlig og professionel udvikling, med sigte på at skabe et stærkt individuelt og kollektivt læringsrum. Her er et samlet overblik over de 7 moduler på Procesledelse i kompleksitet.

Modul 1

Kompleksitet, transformativitet og dialogiske metoder

På modul 1 genbesøges de væsentligste teorier og tænkere der danner fundamentet for procesledelse som disciplin, således at det fælles faglige grundlag danner et tydeligt fundament fir det videre arbejde.

Der introduceres til kompleksitetstænkningen udfordrer muligheden for at styre processer, med afsæt i en ønsket fremtid, derfor suppleres dette perspektiv med en intens udforskning af nuet og konteksten (de lokale interaktioner), hvad sker der lige nu og hvordan kan vi handle på det?

På modul 1 arbejdes der med transformativ læring, tanken om at al læring af nyt også medfører en udvikling i identitet, hvem er jeg i gang med at blive, mens jeg lærer dette? I forlængelse heraf introduceres til temaet Identitetsmodstand, som et væsentligt bidrag til at forstå modstand i forandringsprocesser.

Modulet sætter således scenen for individuel og faglig udvikling i relation til egen organisatorisk kontekst. På modulet opbygges et trygt og refleksivt læringsrum, hvor tilstedeværelse og intensive relationer etableres med sigte på at arbejde undersøgende, ambitiøst og innovativt sammen.

På modulet arbejder vi med:
 • Skabelse af et kollektivt læringsrum med intentionalitet og udbytte for øje
 • At deltagerne får blik for dit eget personlige proceslederskab.
 • Genbesøg af klassiske systemiske og anerkendende grundmetoder og redskaber
 • Udvikling af proceslederrollen gennem transformative læreprocesser
 • Introduktion til kompleksitetsteorien og teorien om komplekse sociale interaktioner (Stacey)
 • Introduktion til at arbejde med metoden refleksive narrativer i egen praksis.

Modul 2

Kompleksitetsteori i praksis

Gennem fortsat udforskning af kompleksitetsteoriens praksisimplikationer, udforsker og udfordres nogle af de vedtagne normer for god procesledelse.

Kompleksitetsteorien beskriver fremtiden som værende både forudsigelig og ikke forudsigelig, hvad betyder dette i forhold til god procesledelse og facilitering af forandringer i organisationer.

På modulet arbejder vi med:
 • Refleksiv praksis i et kompleksitetsperspektiv
 • Eget narrativ som procesleder
 • Kompleksitetsteorien som en udfordring til diskursen om planlagte forandringer
 • Det radikalt sociale selv - hvordan vi både må udvikle vores egen og de fælles identiteter i forandringer
 • Samskabelse som en aktuel udviklingsstrategi/-diskurs.

Modul 3

Kollaboration

På modul 3 arbejder vi med faciliteringstilgange til udvikling.

Der arbejdes såvel med det personlige lederskab, som med facilitering af dialoger og co-creation, som innovativ metode til at udforske komplekse udfordringer i grupper, blandt andet inspireret af det internationale miljø for facilitering:
Art of hosting. ( http://www.artofhosting.org/).

På modulet introduceres der til Collaborative co-Inquiry, hvor forandringer sker i en samarbejdende proces guidet af en fælles mission. Tilgangen tager afsæt i K. Barges tanker on kollaboration og gensidighed i leder- medarbejder relationer, og er en del af et styrket internationalt fokus på dialogisk OU (organisationsudvikling).

På modulet arbejder vi med:
 • Udvikling og innovation i fælleskaber drevet af deltagerne
 • At skabe værdi og høste udbyttet af involverende samskabende processer (harvesting)
 • At arbejde med generative metaforer
 • Introduktion til co-mission begrebet og skabelsen af fælles missioner i processer.

Modul 4

Fra målrettede forandringer til arbejde i paradokset

Processer og procesledelse bevæger sig fra at skulle lykkes med noget bestemt, til udfoldelse af mere komplekse mål, hvor modsatrettede forhold skal rummes og afvejes. Med inspiration fra begrebet paradoksledelse arbejder vi med at skabe handlekraft midt i paradokset. At håndtere kompleksitet ses i forlængelse heraf som et grundvilkår, frem for som noget der blot skal reduceres og eksekveres. For selvom kompleksiteten og forvirringen kan reduceres midlertidigt gennem regler, procedurer og stabile arbejdsgange, så skabes der samtidig et behov for fleksibilitet, nytænkning, kreativitet og udforskende adfærd i organisationen.

På modulet arbejder vi med:

 • Gennemgang af paradoksledelse som ledelsesfilosofi
 • Arbejde med egen proceslederrolle og identifikation af eget ledelsesparadoks
 • Åbne processer, inspireret af Tavistock-metoden og Open ended learning.

Modul 5

Procesledelseslaboratorium udforskning og personlig udfoldelse

Gennem eksplorative processer udforskes proces- og faciliteringsbegreberne.

Modulet har tillige fokus på at styrke den enkeltes arbejde med sig selv og egen facilitatorrolle. Individuelt og i fællesskab undersøger vi udviklingstemaer. I en responsiv proces defineres næste faglige udviklingstrin i det personlige såvel som det faglige proceslederskab.

På modulet har vi særligt hvordan vi kan styrke evnerne til at rumme ”in the moment faciliation”. Ligesom vi undersøger, hvordan vi arbejder med at stå i modstand eller afledende energi.

På modulet arbejdes der med:
 • Procesledelsens udfordringer
 • Identifikation af eget udviklingspotentiale
 • ”In the moment”-facilitation.

Modul 6

Procesledelse i den organisatoriske kontekst

At skabe rum for en processuel, dialogisk, emergerende tilgang til forandring.
Ord som kontrol, styring og linearitet forbindes ofte til den ledelsestænkning, som blev født i industrisamfundet, som et svar på spørgsmål om organisering af industrielt arbejde. I videnssamfundet er det andre ord, som man typisk forbinder med ledelse - nemlig ord som tillid, innovation og kompleksitet. Disse er ord, mange ledere gerne ser sig selv i lyset af. Men hvis det forholder sig sådan, hvorfor er det så i mange organisationer svært at skabe råderum for dialogiske og emergerende samtaler, hvor konklusionerne fremkommer i takt med at samtalen skrider frem?

Hvordan kan vi i praksis bygge bro mellem paradigmerne, og skabe rum for involvering.

På modulet arbejder vi med:
 • Cases/narrativer fra egen praksis
 • Kompleksitetsteori i relation til andre organisatoriske paradigmer
 • Retorik, diskurser og magt i organisationer.

Modul 7

Recycling

På modul 7 slutter den fælles læringscyklus. Vi skal derfor gennem skærpelse af vores metablik evaluere og gennemgå alle uddannelsens elementer. Vi vil sammen sætte nye læringsmål, så læringen forankres yderligere.

Ordet recycling kalder på, at nu er en cyklus slut, for at en ny kan begynde. Fremadrettet skal I således genbruge (recycle) alt det, I har lært, og samtidig og forskudt vil dette være en ny læringsproces, I går i gang med.

På modulet arbejder vi med:
 • Fælles gennemgang af aktionslæringsprojekter
 • Evaluering af uddannelsen og egen læring
 • Recycling: Den nye horisont.

Tilmelding til Procesledelse i kompleksitet

Prisen er med forplejning og kursusmateriale, men ikke med evt. overnatning.

Indtast din jobtitel

Faktureringsadresse

Indtast navn på din virksomhed / organisation
Indtast gade + husnummer
Indtast postnummer
Indtast bynavn
Indtast dit telefonnummer
Indtast EAN- eller CVR-nummer
Skriv her, hvis du vil bestille udviklingssamtaler, har et PO-nr, et ref.nr. eller andre bemærkninger.

Her ser du en samlet oversigt over datoerne på vores uddannelse i Proceledelse i kompleksitet.

Uddannelsen består af i alt 14 dage, fordelt på 7 moduler, og vi arbejder fra kl. 9.00-16.00 alle dage.
Udover nedenstående moduler, skal du påregne en ekstra dag mellem hvert modul til netværksgrupper.

PKU 2 A/AK-18
Modul 1: 6-7/2 2018
Modul 2: 6-7/3 2018
Modul 3: 4-5/4 2018 (La Oficina)
Modul 4: 3-4/5 2018
Modul 5: 11-12/6 2018
Modul 6: 14-15/8 2018
Modul 7: 11-12/9 2018

Underviser: Bjarne Stark

Udviklingssamtaler
Vi anbefaler, at du vælger tre læringsunderstøttende udviklingssamtaler i forbindelse med kurset. Samtalerne er med en professionel konsulent, som hjælper dig med at omsætte det, du lærer, til dit daglige arbejde. Samtalerne er af en times varighed og koster i alt 4.800 kr. + moms.

Alt du skal gøre er at skrive "udviklingssamtaler" under Bemærkninger på tilmeldingssiden, så klarer vi resten.

Handelsbetingelser

Her kan du læse mere om AttractorKursers generelle handelsbetingelser.

Priser

Alle kursuspriser på hjemmesiden er inklusiv forplejning på kursusdagene, men eksklusiv overnatning, med mindre andet er angivet. Priserne på kurser, uddannelser og konferencer er alle angivet ekskl. moms. På den faktura du modtager, vil der være angivet pris både ekskl. og inkl. moms.

Fakturaspecifikationer

Har du behov for, at der kommer et indkøbsordrenummer, et PU-nummer eller noget andet på din faktura, bedes du indtaste det under bemærkninger på tilmeldingen.

Bekræftet tilmelding

Umiddelbart efter du har tilmeldt dig et kursus eller en uddannelse, vil du modtage en autogenereret mail. Den bekræfter, at vi har modtaget din tilmelding. I mailen kan du se, om dine indtastninger er korrekte, og om du har valgt det rigtige kursus og den rigtige kursusstart.

Er der oplysninger, der ikke passer, bedes du kontakte vores kursuskoordinator på info@mannaz.com eller telefon: 4517 6000.

Den autogenerede mail er en foreløbig registrering af din tilmelding. I løbet af en til to arbejdsdage modtager du din endelig bekræftelse.

Afmelding

Ved afmelding mere end 6 uger før uddannelsesstart kan du få refunderet 100% af uddannelsens værdi. Afmelder du dig mellem 6 og 4 uger før uddannelsesstart refunderes 75%. Afmelder du dig mellem 4 og 2 uger før uddannelsesstart refunderes 50%. Modtager vi din afmelding mindre end to uger før uddannelsesstart bliver beløbet ikke refunderet.

Ratebetalinger

Du har mulighed for at dele din betaling op i mindre rater. Du kan fordele din betaling i helt op til 3 rater. Den første rate betales ved kursusstart, og den sidste betales inden kursusafslutning.