Systemisk lederuddannelse

Skab resultater gennem bedre kommunikation, stærkere procesfærdigheder og en dybere forståelse af relationer i organisationer.

Kursusansvarlig

Caroline Palmgren Colov → Caroline Palmgren Colov

Aarhus eller København

Pris 43.900 kr. (Ekskl. moms)

 

Kom på en lederuddannelse der giver dig en grundig indføring i en systemisk tilgang til ledelse. Du får ny viden, der åbner nye muligheder, og hjælper dig med at skabe bæredygtige forandringer til gavn for dig selv, medarbejdere og organisation.

Det skyldes, at den systemiske tilgang tilbyder nogle begreber og metoder, der er meget relevante, når det gælder de opgaver og udfordringer, som ledere i dag står over for.

 • Vil du bidrage til at skabe en effektiv arbejdskultur præget af trivsel og stærke samarbejdsrelationer?
 • Ønsker du at din organisation er præget af medarbejderinvolvering og -initiativ?
 • Vil du være bedre til at håndtere vanskelige samtaler og andre udfordringer hvor kommunikation er central? 
 • Er balancen mellem en velkørende drift på den ene side og udvikling og læring på den anden side vigtig for dig?
 • Vil du styrke din evne til at arbejde visionært og styrkebaseret?
 • Ser du dig selv som kulturskaber i din organisation?
 • Ønsker du at professionalisere din rolle og funktion, og udvikle et sammenhængende sæt af begreber, forståelser og metoder?

Hvis du kan sige "ja" til flere af ovenstående punkter, så er systemisk lederuddannelse sandsynligvis noget for dig.

 

 Teorier og metoder

Den systemiske lederuddannelse tager afsæt i systemisk teori og metode og bygger på anerkendende tilgang. På kurset træner du metoder til arbejdet med ledelse i praksis og får feedback af både underviser og medkursister. På kurset stifter du derudover bekendtskab med aktuel forskning på området, der kan kobles tæt til dine egne erfaringer og bruges til at videreudvikle din praksis. Sammen med deltagerne skaber vi et trygt og intensivt læringsrum for afprøvning, feedback og udvikling af metoder i den daglige ledelse.

Indhold

Uddannelsen har stor opmærksomhed på at udvikle det relationelle lederskab: Hvordan former lederskabet sig i samspil med medarbejdere, lederkolleger og øvrige ledelseslag i organisationen? Vi inddrager forskellige teoretiske perspektiver på lederskabet og arbejder gennem samtaler og træning med lederens forskellige forståelser af ledelsesopgaverne. På den måde opøver du din ledelsesstil til at være fremsynet, modig og innovativ.
Særligt vil vi gennem lederuddannelsen skabe tid og rum til refleksion over og udvikling af din selvforståelse som leder. Dette sker også i forbindelse med afslutningen på uddannelsen, hvor du som deltager får mulighed for at sammenfatte og reflektere over dele af din udviklingsproces - alt sammen med udgangspunkt i systemisk tænkning.

Vi arbejder intensivt med:

 • Relationel og systemisk tænkning og ledelsesforståelse
 • Lederens professionelle samtaler
 • Teamledelse og koordinering af samarbejdsprocesser
 • Forandrings- og udviklingsledelse
 • Det personlige lederskab
 • Ledelse mod fremtiden

Du bliver også tilknyttet en læringsgruppe, hvori du mødes med andre deltagere en 2-3 timer imellem modulerne. Når du er færdig på uddannelsen modtager du et diplom, du kan tage med dig, som bevis for at have gennemført forløbet og for dine nye lederevner.

Målgruppe

Systemisk lederuddannelse retter sig primært mod ledere med personaleansvar, herunder også nye ledere. Derudover er uddannelsen relevant for personer med interesse for ledelse eller med ledelseselementer i deres job, som fx projektledere, udviklingskonsulenter, teamkoordinatorer eller før-ledere.

Efteruddannelse med effekt

 - Fokus på god ledelse, lederudvikling/efteruddannelse og evaluering har betydelige signifikante virkninger på alle performancemål. De økonomiske mål, dvs. overskud, omsætningsvækst og effektivitet påvirkes positivt af en høj anvendelsesgrad af værktøjet, og det viser sig også at medarbejdertilfredsheden er højere, medens sygefravær og medarbejdergennemstrømningen er lavere. Alt i alt ser dette værktøj ud til at have en betydelig virkningsgrad.

Ovenstående er et uddrag af undersøgelsen, "God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer", fra Aarhus Universitet.

Husk at du kan tilmelde dig udviklingssamtaler

Vi anbefaler, at du vælger tre læringsunderstøttende udviklingssamtaler i forbindelse med din lederuddannelse. Samtalerne hjælper dig med i endnu højere grad at omsætte det lærte på uddannelsen til praksis i dit daglige arbejde. Samtalerne er med en professionel konsulent og varer 1 time. Pris for uddannelse og samtaler er 49.995 kr. + moms.
Alt du skal gøre er at skrive "udviklingssamtaler" under Bemærkninger på tilmeldingssiden.

"Jeg syntes, det er et af de bedste bud, der er i Danmark på et kursus i ledelse. Dygtige undervisere, der havde en utrolig tilstedeværelse og var meget reflekterede og inspirerende."
Syst. Led. - Sarah Gregersen
Sarah Gregersen
Director of Learning Design & Products, Hyper Island

Dit og din organisations udbytte

 • Værktøjer til at lede og udvikle relationer og samarbejdsprocesser i egen organisation
 • Teoretiske begreber til at forstå, beskrive og udvikle din praksis som leder med udgangspunkt i systemisk tænkning
 • Sparring og feedback fra underviserne og andre kompetente ledere
 • En inspirerende og støttende ramme til at arbejde med udviklingen af din ledelse og dit personlige lederskab
 • En struktureret ramme for arbejdet med et udviklings- eller forandringsprojekt i egen organisation
 • Øget forståelse for, hvordan ledelse på samme tid kan skabe merværdi både indadtil i organisationen og udadtil i forhold til kunder eller borgere

Kursusmoduler

Her er et samlet overblik over de 6 moduler på Systemisk ledelse.

Modul 1

Relationel og systemisk organisations- og ledelsesforståelse - scenen sættes

På det første modul arbejder vi med:

 • Introduktion til teoretiske grundbegreber omkring relationel og systemisk ledelse
 • Arenaer for ledelse: en forståelsesramme for ledelse i relation til samfundet, organisationen, afdelingen og det personlige lederskab
 • Etablering af holdet som ”lærende organisation”, herunder rammer for netværksdannelse og feedback
 • Inspiration til en udvidet forståelse og forankring af egne udviklingstemaer og læringsmål
 • Træning af metoder til professionelle samtaler i organisationer – game-mastering

Modul 2

Lederens professionelle samtaler

På det andet modul arbejder vi med:

 • Lederens rolle og magt i forhold til samtaler i organisationen
 • At navigere ledelsesmæsssigt i spændingsfeltet mellem definerende og faciliterende samtaler
 • Grundelementerne i den professionelle samtale: anerkendelse, nysgerrighed, spørgsmålstyper og deres effekt – træning med feedback
 • Feedback som samtaleform: at give og modtage feedback som leder, herunder forberedelse til rammesætning af feedback-samtaler i egen organisation
 • Integration og forankring af samtaleelementerne i formelle og uformelle samtaler i egen organisation (MUS, den svære samtale, jobsamtalen, etc)

Modul 3

Teamledelse og koordinering af samarbejdsprocesser

På det tredje modul arbejder vi med:

 • Ledelse af samarbejdsprocesser i teams og grupper: 4R – rammer, retning, relationer og råderum – som lederens navigationsværktøj
 • Perspektiver på relationelle dynamikker i samarbejdsprocesser – hvad er der i spil, når mennesker skal samarbejde?
 • Konfliktopløsning med fokus på lederens rolle
 • Metoder til energigivende og inspirerende mødeledelse og facilitering af samtaler i grupper

Modul 4

Forandrings- og udviklingsledelse

På det fjerde modul arbejder vi med:

 • Teoretiske perspektiver på forandrings- og udviklingsledelse
 • Menneskelige reaktioner på forandring og lederens rolle i forhold til at give plads til bekymringer, forbehold og forskellige forståelser på samme tid
 • Den værdsættende tilgang, AI som metode til forandringsledelse
 • Dynamisk og involverende rammesætning af overgange i forandringsprocesser
 • Arbejde med eget udviklings- eller forandringsprojekt gennem metoden, 5F – herunder inspiration til forankring i egen organisation

Modul 5

Det personlige lederskab

På det femte modul arbejder vi med:

 • Værdier, troværdighed og autenticitet i det personlige lederskab
 • Udvikling og bevidning af den personlige ledelsesfortælling ved brug af den narrative tilgang
 • Dilemmaer og paradokser i ledelsesopgaven
 • Ledelse i eksistentielle spændingsfelter: hvad fordrer lederskabet af dig? Og hvordan agerer du i udspændtheden mellem frihed og nødvendighed i det organisatoriske landskab? Integration af feedback fra organisationen i arbejdet med det personlige lederskab og optakt til den afsluttende refleksionsopgave

Modul 6

Ledelse mod fremtiden

På det sjette modul arbejder vi med:

 • Feedback og sparring på den afsluttende refleksionsopgave
 • Arbejde med læringsrefleksioner i et fremadrettet perspektiv – hvilke fremadrettede bevægelser er i gang i organisationen og i det personlige lederskab?
 • Inspiration fra teorier eller forskning der perspektiverer de metoder, der er arbejdet med på de foregående moduler – hvilke fremadrettede bevægelser er i gang i feltet?
 • Arbejde med en dynamisk fremadrettet udviklingsplan
 • Fortællinger om forløbet, afslutning og læringsfest

Kursusansvarlig

Caroline Palmgren Colov → Caroline Palmgren Colov

Aarhus eller København

Pris 43.900 kr. (Ekskl. moms)

Tilmelding til systemisk lederuddannelse

Prisen er med forplejning og kursusmateriale, men ikke med evt. overnatning.

Indtast din jobtitel

Faktureringsadresse

Indtast navn på din virksomhed / organisation
Indtast gade + husnummer
Indtast postnummer
Indtast bynavn
Indtast dit telefonnummer
Indtast EAN- eller CVR-nummer
Skriv her, hvis du vil bestille udviklingssamtaler, har et PO-nr, et ref.nr. eller andre bemærkninger.

Her ser du en samlet oversigt over datoerne for Systemisk lederuddannelse.

Uddannelsen består af 6 moduler á 2 dages varighed, og vi arbejder fra kl. 9.00-16.00 alle dage. Uddannelsen finder både sted i Aarhus og København. Mellem modulerne kan der være gruppearbejde med dine medkursister.

København (AK-18)
Modul 1: 09-10/04 2018
Modul 2: 24-25/05 2018
Modul 3: 18-19/06 2018
Modul 4: 16-17/08 2018
Modul 5: 27-28/09 2018
Modul 6: 01-02/11 2018

Underviser: Jody Shaw

København (BK-18)
Modul 1: 24-25/09 2018
Modul 2: 12-13/11 2018
Modul 3: 10-11/01 2019
Modul 4: 07-08/02 2019
Modul 5: 28-29/03 2019
Modul 6: 29-30/04 2019

Underviser: Lone Christensen

Aarhus (A-18)
Modul 1: 22-23/03 2018
Modul 2: 30/04-01/05 2018
Modul 3: 12-13/06 2018
Modul 4: 23-24/08 2018
Modul 5: 02-03/10 2018
Modul 6: 13-14/11 2018

Undervisere: Marianne Okholm
og Henrik Isaksen

Aarhus (B-18)
Modul 1: 06-07/09 2018
Modul 2: 09-10/10 2018
Modul 3: 20-21/11 2018
Modul 4: 07-08/01 2019
Modul 5: 26-27/02 2019
Modul 6: 11-12/04 2019

Underviser: Marianne Okholm

Udviklingssamtaler
Vi anbefaler, at du vælger tre læringsunderstøttende udviklingssamtaler i forbindelse med kurset. Samtalerne er med en professionel konsulent, som hjælper dig med at omsætte det, du lærer, til dit daglige arbejde. Samtalerne er af en times varighed og koster i alt 4.800 kr. + moms.

Alt du skal gøre er at skrive "udviklingssamtaler" under Bemærkninger på tilmeldingssiden, så klarer vi resten.

Handelsbetingelser

Her kan du læse mere om AttractorKursers generelle handelsbetingelser.

Priser

Alle kursuspriser på hjemmesiden er inklusiv forplejning på kursusdagene, men eksklusiv overnatning, med mindre andet er angivet. Priserne på kurser, uddannelser og konferencer er alle angivet ekskl. moms. På den faktura du modtager, vil der være angivet pris både ekskl. og inkl. moms.

Fakturaspecifikationer

Har du behov for, at der kommer et indkøbsordrenummer, et PU-nummer eller noget andet på din faktura, bedes du indtaste det under bemærkninger på tilmeldingen.

Bekræftet tilmelding

Umiddelbart efter du har tilmeldt dig et kursus eller en uddannelse, vil du modtage en autogenereret mail. Den bekræfter, at vi har modtaget din tilmelding. I mailen kan du se, om dine indtastninger er korrekte, og om du har valgt det rigtige kursus og den rigtige kursusstart.

Er der oplysninger, der ikke passer, bedes du kontakte vores kursuskoordinator på info@mannaz.com eller telefon: 4517 6000.

Den autogenerede mail er en foreløbig registrering af din tilmelding. I løbet af en til to arbejdsdage modtager du din endelig bekræftelse.

Afmelding

Ved afmelding mere end 6 uger før uddannelsesstart kan du få refunderet 100% af uddannelsens værdi. Afmelder du dig mellem 6 og 4 uger før uddannelsesstart refunderes 75%. Afmelder du dig mellem 4 og 2 uger før uddannelsesstart refunderes 50%. Modtager vi din afmelding mindre end to uger før uddannelsesstart bliver beløbet ikke refunderet.

Ratebetalinger

Du har mulighed for at dele din betaling op i mindre rater. Du kan fordele din betaling i helt op til 3 rater. Den første rate betales ved kursusstart, og den sidste betales inden kursusafslutning.