Professionel ledelse

Styrk dine ledelseskompetencer gennem en både praksisnær og refleksiv lederuddannelse.

Kursusansvarlig

Caroline Palmgren Colov → Caroline Palmgren Colov

Hørsholm

Pris 99.900 kr. (Ekskl. moms)

Ingen kursusdatoer lige nu

 

Professionel ledelse er en ambitiøs og intensiv lederuddannelse for dig, der har en vis erfaring som leder og gerne vil noget mere.

Her får du et stærkt fagligt, personligt givende og udfordrende udviklingsforløb, som hæver barren for de resultater du og din organisation kan skabe. Forløbet henvender sig til dig, der vil løfte blikket fra standardiserede uddannelsesforløb og i stedet ønsker at sætte lup på egen ledelsesudvikling i et eksperimenterende og innoverende læringsrum.  

 • Ønsker du at udvikle dine relationelle kompetencer i en organisatorisk kontekst?
 • Vil du have større succes med at drive processer og skabe resultater?
 • Har du en oplevelse af, at du vil kunne nå endnu længere ved at forbedre din personlige kommunikation?
 • Vil du være bedre til at forny og forandre din organisation gennem konstruktivt arbejde med magt, positionering og styringsmekanismer?
 • Ønsker du at udvikle en mere agil ledelse og samarbejdsform, hvor organisatorisk udvikling går hånd i hånd med forskelligartede processuelle og organisatoriske niveauer for udvikling? 
 • Har du behov for at øge din evne til at handle og navigere i komplekse og udfordrende sammenhænge?

Hvis du kan nikke genkendende til nogle af ovenstående spørgsmål, så er professionel ledelse med stor sandsynlighed noget for dig.

På uddannelsen arbejder vi ud fra antagelsen om, at du bedst udvikler nye færdigheder og styrker dit råderum ved at arbejde i et erfaringsbaseret udviklingsrum, der har fokus på din egen ledelsespraksis. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i de udfordringer, som du konkret møder i din praksis. På den måde skaber vi sammen læring gennem handling. Det har vi erfaring med, skaber mest værdi både for dig som deltager og for din organisation.

Ny forskning viser, at der er en stærk sammenhæng mellem kvaliteten af ledelsesprocesser og relationer i organisationen og organisationens evne til at skabe resultater og trivsel. Med afsæt i de konklusioner, vil vi på uddannelsen fokusere på at dygtiggøre dig inden for dialogisk ledelse, med særligt fokus på din kommunikation, dine ledelsesprocesser og dit arbejde med at udvikle relationer.

Dialogisk ledelse gør en forskel

- Den dialogbaserede ledelsesstil virker på performance. Alle performance indikatorer påvirkes på en statistisk signifikant måde. Sandsynligheden for et stort overskud og høj omsætningsvækst øges. Det samme gælder høj effektivitet og tilfredshed. Desuden er sandsynligheden for lavt sygefravær og lav medarbejdergennemstrømning højere, når den dialogbaserede ledelsesstil praktiseres. Effekterne er dog moderate og lavest for de økonomiske indikatorer, overskud og vækst i omsætningen.”

Ovenstående er et uddrag af undersøgelsen, "God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer", fra Aarhus Universitet.

Dig og dine medkursister

Lederuddannelsen retter sig mod ledere i den private og offentlige sektor, som har en vis erfaring samt ambitioner om at udvikle sig selv og organisationen. Du udøver personaleledelse eller leder gennem andre ledere og deltager i strategiske og udviklingsorienterede samtaler og processer i organisationen. Som deltager skal du have lyst til at tage din professionelle lederrolle under kærlig behandling for at udvikle din ledelsesidentitet og -praksis.

Få mere info om uddannelsen

Er du interesseret i uddannelsen, kan du få mere at vide ved at kontakte chefkonsulent Tanja Nielsen på telefon: 5161 2871 eller på mail: tajn@ramboll.com

Husk at du kan tilmelde dig udviklingssamtaler

Vi anbefaler, at du vælger tre læringsunderstøttende udviklingssamtaler i forbindelse med lederuddannelsen. Samtalerne hjælper dig med i endnu højere grad at omsætte det lærte på uddannelsen til praksis i dit daglige arbejde. Samtalerne er med en professionel konsulent og varer cirka en time. Pris for uddannelse og samtaler er 104.900 kr. + moms.

Alt du skal gøre er at skrive "udviklingssamtaler" under Bemærkninger på tilmeldingssiden.

"Teori og praksis går hånd i hånd, hvilket er det mest fantastiske ved den her uddannelse. Jeg kan mærke, at jeg har fået teorierne ind under huden. Jeg er blevet mere kreativ i brugen af dem og kan kombinere teorier og metoder på måder, der løser mine problemstillinger bedst muligt."
Inge Dolmer, Uddannelseschef, SOSU Aarhus
"Vores undervisere var gode til at udfordre os og perspektivere med andre vinkler end jeg selv havde. De formåede at gøre de abstrakte begreber mere nærværende."
Jan Baungaard
System manager, Danske Bank

Dit og din organisations udbytte

 • Du udvikler dine kompetencer på det relationelle, processuelle og organisatoriske niveau
 • Du får kompetencer til at involvere og udvikle medarbejdere i forandringer
 • Du får et skærpet blik på udvikling af bæredygtige organisationskulturer
 • Du får træning i effektfulde og resultatskabende møder og samtaler
 • Du får et stærkt teoretisk, metodisk og refleksivt fundament inden for bl.a. kompleksitetsteori, systemteori og socialkonstruktionisme
 • Du foretager en grundig analyse af din egen organisation, strategier, ledelsesudfordringer og udviklingsmuligheder
 • Du opnår styrket indsigt i egne værdier og udvikler dit personlige lederskab
 • Du lærer at skabe en optimal balance mellem kvalitet i opgaveløsning, effektiv ressourceudnyttelse og et godt arbejdsmiljø
 • Du får redskaber til at lede strategiske udviklings- og forandringsprocesser samt håndtere konflikter
 • Du får metoder til at arbejde med kulturforandrende og kulturskabende processer
 • Du udvikler din personlige kommunikation
 • Du får øgede handlemuligheder gennem et større overblik over og klarhed i dit ledelsesrum
 • Du får viden om moderne organisationsformer der fremmer innovation, ejerskab og trivsel
 • Du får viden om ledelse i relationer, herunder resultatskabende samarbejde i ledergrupper og tværorganisatorisk samarbejde

 

Uddannelsens opbygning

På uddannelsen tager vi først og fremmest udgangspunkt i deltagernes praksis. Først herefter går vi på opdagelse i teori. Forløbet inkluderer således dine og andre lederes aktuelle ledelsesmæssige udfordringer og muligheder som ingredienser i forløbets design. De vil være med til at sætte et stærkt præg på forløbets progression og indhold. Når du har deltaget i samtlige moduler, modtager du et diplom som bevis for, at du har gennemført uddannelsen i Professionel ledelse. Din ledelses- og organisationsudvikling udvikles og udforskes under følgende overskrifter for forløbet:

Del 1: Modul 1, 2, 3 og 4

At lede organisationer med mod og robusthed

De indledende moduler sikrer en grundig introduktion til systemiske og anerkendende grundforståelser og sætter kompleksitetsteorien i perspektiv samt fokuserer på, hvordan teorierne kan bruges i praksis. 

Der arbejdes intensivt med den enkelte leders beherskelse af de vigtigste lederroller og - færdigheder i forskellige typer af samtaler. Her fokuseres på at skabe effektive, kompetenceudviklende og præstationsfremmende samtaler i alle aspekter af hverdagen som leder. 

Nøgleordene er:

 • Styrket indsigt i den organisatoriske kompleksitet og den omverden organisationen er en del af
 • Systemiske og komplekse organisationsforståelser
 • At ’være i’ ledelse
 • Samtaler som fundament for organisationers selvopretholdelse og udvikling
 • Øget evne til at reflektere over og anvende forskellige ledelsesfilosofier, tilgange og relationer i ledelse
 • Styrket navigationskompetence i paradoksale og polyfone vilkår
 • At lede organisationen i en hensigtsmæssig retning – samtidig med at medarbejderne har et lige så hensigtsmæssigt råderum
 • At udvikle din evne til at involvere, delegere og styre processer på en planlagt og kreativ måde
 • Fra ledelse af noget til iscenesættelse af omstændigheder
 • Lederens selvforståelse – det personlige lederskab
 • Effektfulde ledergrupper og fokus på udvikling af din egen ledergruppe

Del 2, Modul: 5 og 6

At lede mennesker og samspil mod nye horisonter

Vi arbejder videre mod en øget forståelse af organisationen som et system af enheder, der via kommunikation griber ind i og påvirker hinanden. Det giver større indsigt i de organisationsstrukturer og kommunikative processer, som konstant udfolder sig i enhver organisation. Med afsæt heri introduceres og trænes en række metoder til at skabe effektive forandrings- og udviklingsprocesser i organisationen, som giver resultater, bl.a. gennem teamcoaching og involverende anerkendende ledelse. 

Klassisk tænkning om ledelse bygger på metaforen om at lede nogen eller noget ’derude’, som er adskilt fra lederen selv. Kompleksitetstænkningen insisterer på, at lederen er forbundet med ’det derude’ – gennem sin ageren og måder at relatere sig til ’det derude’, skaber lederen sig selv i samspil med ’det derude’ i en uendelig proces af fornyelse. Hvis vi skal være effektive som ledere, må vi lære at se os selv som deltagere i processer og relationer, og det er herfra, vi skal orientere os i forhold til det at træffe beslutninger, lede organisationen og de relationer, som organisationen hviler på. 

 

Nøgleordene er:

 • Fra rationel problemløsning til navigationskompetence
 • At lede kompetente medarbejdere med øje for strategisk udvikling
 • At skabe hensigtsmæssigt råderum for mine medarbejdere og ledere
 • At influere uden entydigt at definere
 • Anerkendende udviklingsledelse (Appreciative Inquiry som ledelsesstil)
 • Strategisk ledelse
 • Teamledelse
 • Konflikthåndtering. 

Halvvejs i forløbet udarbejdes en skriftlig læringsgenererende porteføljeopgave.

Del 3, Modul: 7 og 8

At lede innovative forandringer med effekt

Uddannelsens tredje del indledes med, at deltagerne formulerer et konkret organisatorisk udviklingsprojekt, der som en del af deres uddannelse skal gennemføres i deres organisation. Ved uddannelsens afslutning danner dette projekt grundlag for en præsentation. 

Nøgleordene er:

 • Systemisk og anerkendende forandringsledelse
 • Træne evnen til at skabe overblik, gennemsigtighed og samstemme forskellige billeder af organisationens nuværende situation og behov for udvikling
 • Øget evne til at involvere de mange aktører i ledelsesopgaven
 • Innovation som en levende aktivitet mellem mennesker
 • Fra fasemodeller til emergens
 • At lykkes med ledelse i svære forandringer
 • Lederens og ledelsesteamets rolle i forandringsprocesser med særligt fokus på, hvordan forandringers kommunikative og psykologiske udfordringer kan håndteres bedst muligt
 • At skabe positiv udvikling i organisationskulturer med særligt fokus på evaluerings-, udviklings- og præstationskultur
 • Moderne strategiforståelser med særligt fokus på implementering af strategi i organisationen som en fælles levet praksis
 • Organisationens værdier samt de fortællinger og handlinger, værdierne muliggør.

Kursusansvarlig

Caroline Palmgren Colov → Caroline Palmgren Colov

Hørsholm

Pris 99.900 kr. (Ekskl. moms)

Ingen kursusdatoer lige nu

Value cannot be null. Parameter name: source

Tilmelding til professionel ledelse

Ingen kursusdatoer lige nu

Der er ingen datoer tilgængelige på dette kursus

Her ser du en samlet oversigt over datoerne på vores uddannelse i Professionel Ledelse.

Uddannelsen foregår blandt andet hos AttractorKurser i Aarhus og København. Derudover benytter vi internat på hotel og netværksmøder, som deltagerne selv er med til at arrangere. Vi arbejder fra 9.00-16.00 på alle undervisningsdage.

 

Hørsholm 2017

Modul 1: 19-20/9 2017 (Internat, mere info følger ved tilmelding)

Modul 2: 14-15/11 2017

Netværksmøde 1 med underviser: 11/1 2017

Modul 3: 6-7/3 2018

Netværksmøde 2 med underviser: 24/4 2018

Modul 4: 19-20/6 2018

Netværksmøde 3 uden underviser: 13/8 2018

Modul 5: 8-9/10 2018 (Internat, mere info følger ved tilmelding)

Netværksmøde 4 uden underviser: 26/11 2018

Modul 6: 22-23/1 2019

Netværksmøde 5 uden underviser: 11/3 2019

Netværksmøde 6 med underviser: 29/4 2019

Modul 7: 18-19/6 2019

Netværksmøde 7 med underviser: 19/8 2019

Modul 8: 22-23/10 2019

Udviklingssamtaler:
Vi anbefaler, at du vælger tre læringsunderstøttende udviklingssamtaler i forbindelse med kurset. Samtalerne er med en professionel konsulent, som hjælper dig med at omsætte det, du lærer, til dit daglige arbejde. Samtalerne er af en times varighed og koster i alt 4.800 kr. + moms.

Alt du skal gøre er at skrive "udviklingssamtaler" under Bemærkninger på tilmeldingssiden, så klarer vi resten.

Handelsbetingelser

Her kan du læse mere om AttractorKursers generelle handelsbetingelser.

Priser

Alle kursuspriser på hjemmesiden er inklusiv forplejning på kursusdagene, men eksklusiv overnatning, med mindre andet er angivet. Priserne på kurser, uddannelser og konferencer er alle angivet ekskl. moms. På den faktura du modtager, vil der være angivet pris både ekskl. og inkl. moms.

Fakturaspecifikationer

Har du behov for, at der kommer et indkøbsordrenummer, et PU-nummer eller noget andet på din faktura, bedes du indtaste det under bemærkninger på tilmeldingen.

Bekræftet tilmelding

Umiddelbart efter du har tilmeldt dig et kursus eller en uddannelse, vil du modtage en autogenereret mail. Den bekræfter, at vi har modtaget din tilmelding. I mailen kan du se, om dine indtastninger er korrekte, og om du har valgt det rigtige kursus og den rigtige kursusstart.

Er der oplysninger, der ikke passer, bedes du kontakte vores kursuskoordinator på info@mannaz.com eller telefon: 4517 6000.

Den autogenerede mail er en foreløbig registrering af din tilmelding. I løbet af en til to arbejdsdage modtager du din endelig bekræftelse.

Afmelding

Ved afmelding mere end 6 uger før uddannelsesstart kan du få refunderet 100% af uddannelsens værdi. Afmelder du dig mellem 6 og 4 uger før uddannelsesstart refunderes 75%. Afmelder du dig mellem 4 og 2 uger før uddannelsesstart refunderes 50%. Modtager vi din afmelding mindre end to uger før uddannelsesstart bliver beløbet ikke refunderet.

Ratebetalinger

Du har mulighed for at dele din betaling op i mindre rater. Du kan fordele din betaling i helt op til 3 rater. Den første rate betales ved kursusstart, og den sidste betales inden kursusafslutning.